Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου

Παστίλιες για τον Πόνο του Άλλου
Γιατροί Χωρίς Σύνορα

Και 1 θύμα ρατσιστικής βίας είναι πολύ!

AddThis Smart Layers

welcome

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας


Αγαπητοί συνάδελφοι,
Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής επιτροπής με ιδιαίτερη
χαρά και τιμή σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 1ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ψυχικής Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από την Πέμπτη 10
Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2013.
Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου στοχεύει στη βελτίωση της
ενημέρωσης και των γνώσεων για την ψυχική υγεία αλλά και στο διάλογο
και την συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας που αντιμετωπί-
ζουν ασθενείς με ψυχική νόσο στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας.
Επιπλέον στόχος του συνεδρίου είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και
η πρόληψη της Ψυχικής ασθένειας επικεντρωμένα στο άτομο, την οικογέ-
νεια και την κοινωνία, ενισχύοντας τους προστατευτικούς παράγοντες και
μειώνοντας τους παράγοντες κινδύνου.
Με την συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, μέσα από στρογγυλά τραπέ-
ζια, διαλέξεις, κλινικά φροντιστήρια και δορυφορικά συμπόσια, δίνεται η
δυνατότητα στους συνέδρους διαφόρων ειδικοτήτων της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, μέσα από ένα πολυθεματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης,
να διευρύνουν το επιστημονικό τους πεδίο και να ενημερωθούν για τις
τελευταίες εξελίξεις.
Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την οικονομική συγκυρία αποφασίσαμε η
εγγραφή να είναι ΔΩΡΕΑΝ για όλους, ώστε να μπορούν να παρακολου-
θήσουν το συνέδριο όσοι το επιθυμούν χωρίς καμμία οικονομική επιβά-
ρυνση.
Αγαπητοί συνάδελφοι σας προσκαλούμε να συμβάλετε με την συνεργα-
σία σας και τις προτάσεις σας , την ενεργό συμμετοχή σας και την εποι-
κοδομητική αξιολόγησή σας, στην επιτυχία και καθιέρωση αυτού του
συνεδρίου.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Πρόεδρος
της Oργανωτικής Eπιτροπής
Πηγή Περδικάκη
Ο Πρόεδρος
Δημοσίευση σχολίου